top of page

terms of service for
station operators

เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับ “ผู้ใช้บริการ” สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า TONY+PATRICK

ฉบับที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2566

บริษัท เอบี เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชาร์จประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า (“บริการ”) ได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการ (“เงื่อนไข”) และการจัดการนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ “เจ้าของ” สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (“นโยบาย”) ดังต่อไปนี้
1.    สิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ โดยทั่วไปต่อระบบ TP+ SmartPay
1.1.    บริษัทฯ มีหน้าที่ทำให้ระบบทำงานได้ต่อเนื่องและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
1.2.    บริษัทฯ มีสิทธิ์หยุดให้บริการเพื่อทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
1.3.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการโดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงสาเหตุและความจำเป็น
2.    การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการและธุรกิจ
2.1.    เจ้าของสถานีฯ ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
2.2.    เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการให้บริการ เจ้าของสถานีฯ ยินยอมให้บริษัทฯ แสดงข้อมูลประจำสถานีต่างๆ เหล่านี้บนระบบ TP+ SmartPay ได้แก่
2.2.1.    ที่อยู่ และตำแหน่งที่ตั้งพิกัดละติจูด ลองจิจูด
2.2.2.    หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อสาขา
2.2.3.    รูปภาพสถานี
2.2.4.    จำนวนและข้อมูลเครื่องชาร์จ
2.2.5.    สถานะเครื่องชาร์จ
3.    หน้าที่เจ้าของสถานีฯ
3.1.    สนับสนุนให้การทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่นแต่ไม่จำกัดเพียง การ reset อุปกรณ์เชื่อมต่อ internet เมื่อมีความจำเป็น, การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สูญหาย เป็นต้น
3.2.    ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการ เจ้าของสถานีฯ มีหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้ ณ ที่ตั้งของสถานีฯ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับผู้ใช้บริการ
3.3.    ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบกับผู้ใช้บริการ
3.4.    สนับสนุนการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
4.    รายการที่นำมาคำนวณเป็นรายได้ของเจ้าของสถานีฯ ได้แก่
4.1.    รายการที่สั่งงานเครื่องชาร์จเสร็จสมบูรณ์
4.2.    รายการที่ไม่มีการขอคืนเงิน
5.    รายการที่ไม่นำมาคำนวณเป็นรายได้ของเจ้าของสถานีฯ ได้แก่
5.1.    รายการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอันเนื่องมาจากข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการ
5.2.    รายการที่ถูกระงับโดยผลของกฎหมาย
6.    ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ
6.1.    เกิดจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคของระบบจนทำให้ไม่มีคำสั่งส่งไปยังเครื่องชาร์จ (รายการที่เจ้าของสถานีฯ ไม่เสียผลประโยชน์)
7.    ในกรณีดังต่อไปนี้ เจ้าของสถานีฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ
7.1.    ข้อพิพาทที่เกิดจากคุณภาพการให้บริการ เช่น การไม่จัดที่จอดรถให้กับผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ของเครื่องชาร์จชำรุด เป็นต้น
8.    ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการทางการเงิน
8.1.    ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3% (ก่อน VAT) ของมูลค่าธุรกรรมสุทธิที่เกิดขึ้น
8.2.    ค่าธรรมเนียมการรับโอนเงิน 20 บาท (รวม VAT แล้ว) ต่อครั้ง
8.3.    เจ้าของสถานีฯยินยอมให้บริษัทฯ หักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องออกจากรายได้ของเจ้าของสถานีฯ
9.    การโอนรายได้ให้กับเจ้าของสถานีฯ
9.1.    รายได้ในแต่ละรอบนับตั้งแต่เวลา 00:00 ของทุกวันจันทร์ ถึง 23:59 ของทุกวันอาทิตย์
9.2.    กำหนดการโอนเงินทุกๆ วันจันทร์ ในกรณีที่วันจันทร์นั้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป
9.3.    ในกรณีที่ยอดโอนเงินสุทธิน้อยกว่า 2,000 บาท ระบบจะนำยอดดังกล่าวไปสมทบกับยอดโอนในสัปดาห์ถัดไป
9.4.    ในกรณีที่เจ้าของสถานีฯ มีข้อโต้แย้งในรายการขาย เจ้าของสถานีฯ ต้องแจ้งข้อโต้แย้งภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงาน เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากเจ้าของสถานีฯ ไม่แจ้งข้อโต้แย้งภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลรายการขายและยอดเงินที่โอนให้เจ้าของสถานีฯนั้นถูกต้อง
9.5.    ในกรณีที่เจ้าของสถานีฯ มีความประสงค์ในการโอนเงินนอกรอบปกติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียม 300 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง
10.    เอกสารสำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน ได้แก่
10.1.    รายงานยอดขาย
10.2.    ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียม
10.3.    เอกสารทั้งหมดจะดำเนินการจัดส่งผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด โดยเจ้าของสถานีฯสามารถพิมพ์เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตามกฎหมาย
10.4.    หากเจ้าของสถานีฯต้องการเอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งผ่าน Kerry Express (หรือเทียบเท่า) 300 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อฉบับ
11.    เงื่อนไขและนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อ TP+ Hotline 096 774 5400

TONY+PATRICK
 

bottom of page