top of page
Warranty & Conditions
TP+ เงื่อนไขและการรับประกัน

STANDARD LIMITED WARRANTY

 1. สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกัน จำกัดเฉพาะ สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด และซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันตามหนังสือสัญญา

 2. สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด จะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ มีดุลพินิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่เกิดความชำรุดหรือบกพร่อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่าเรียกช่างเทคนิค ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าภาษีอากรต่างๆ เป็นต้น

 4. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไหล่ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองทั้งสิ้น

  1. การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งระบบ หรือใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผ่านการรับรองจากบริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

  2. การแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

  3. ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน หรืออุบัติเหตุ เช่น สินค้าตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสูญหายของสินค้า หรือชิ้นส่วน เป็นต้น

  4. หมายเลขประจำเครื่องถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย

  5. สินค้าที่จำหน่ายในราคาพิเศษ สินค้าตัวโชว์ หรือสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นใดจากบริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

  6. ไม่ปรากฎหลักฐานการลงทะเบียนรับประกันสินค้า หรือ ไม่มีบัตรรับประกันสินค้าที่สมบูรณ์ หรือ มีร่องรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด บนบัตรรับประกันสินค้า หรือใบเสร็จ

  7. ค่าบริการเรียกช่างเทคนิคฟรีไม่ครอบคลุมการตรวจเช็คสภาพจากการร้องขอของลูกค้าโดยสินค้ามิได้มีปัญหา

  8. ความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรต่อโครงสร้างอาคารเดิม

 5. การรับประกันครอบครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายของเครื่องจักร

 6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือสิ้นสุดอายุสัญญา

 7. การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

 

การเข้าบริการ แบ่งเป็น

 • สำหรับแฟรนไชส์ฯ ที่ทำสัญญากับบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าบริการไม่เกิน 2 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย ต่างจังหวัด เข้าบริการไม่เกิน 3 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย

 • เขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าบริการไม่เกิน 3 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย

 • ต่างจังหวัด เข้าบริการไม่เกิน 5 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย

 

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย หรือโทรศัพท์ 099-635-1211 เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท

logoo.png
TP+ Product Service and Support
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่

Tel: (+66) 091-836-6579

สอบถามข้อมูลทั่วไปผ่านอีเมลล์
Live Chat

จ - อา: 09:00 - 18:00 น.

(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
bottom of page