top of page

Terms of Use & Privacy policy

เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับ “ผู้ใช้บริการ” สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า TONY+PATRICK

ฉบับที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2566

​บริษัท เอบี เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชาร์จประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า (“บริการ”) ได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการ (“เงื่อนไข”) และการจัดการนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“นโยบาย”) ดังต่อไปนี้

เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ตกลงเข้าใช้บริการและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับ รับทราบ และตกลงตามนโยบายฉบับนี้

​1.    สิทธิ์ในตราสัญลักษณ์ TONY+PATRICK®
1.1.    บริษัท เอบี เทคโนโลยี จำกัด ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์ TONY+PATRICK®, TP+®, TP+ Wallet และ TP+ SmartPay ให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (“สถานีฯ”)


2.    บริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
2.1.    การค้นหาและแสดงข้อมูลสถานีฯ อาทิ สถานะของเครื่องชาร์จ
2.2.    การรับชำระค่าบริการและการบันทึกใบรายการการชำระเงิน
2.3.    การแสดงประวัติการใช้งานย้อนหลัง
2.4.    กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.5.    การประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อท่าน


3.    ในกรณีที่บริการของบริษัทฯ มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ให้บริการอื่นๆ ท่านยอมรับว่านโยบายนี้ไม่ครอบคลุมไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการใดๆ กับข้อมูลของท่านหากผู้ให้บริการนั้นๆ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 

4.    รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
4.1.    สิ่งที่บริษัทฯ บันทึกและนำไปประมวลผล ได้แก่
4.1.1.    หมายเลขโทรศัพท์
4.1.2.    Email
4.1.3.    ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, เพศ, รูป Profile ตามความสมัครใจ
4.1.4.    ประวัติการใช้งาน
4.2.    บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่
4.2.1.    การทำงานพื้นฐานของระบบ อาทิ การยืนยันตัวตนผ่าน OTP
4.2.2.    การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
4.2.3.    การตรวจสอบในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของท่านและบริษัทฯ
4.2.4.    การคำนวณคะแนนสะสม การทำกิจกรรมการตลาด และการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับท่าน (ถ้ามี)
4.2.5.    การติดต่อท่านในกรณีที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อท่าน
4.3.    บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นว่ายังเป็นประโยชน์ต่อท่าน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 

5.    เงื่อนไขการใช้บริการ
5.1.    ค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Charging Fee)
5.1.1.    สถานีชาร์จแต่ละสถานีอาจมีการเก็บค่าบริการที่ต่างกันไป โดยอาจคิดเป็นค่าบริการต่อเวลาที่ชาร์จหรือจำนวนหน่วย kW ที่ชาร์จ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้จากการสแกน QR Code ณ สถานีชาร์จที่ท่านต้องการใช้บริการ
5.1.2.    ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)
5.2.    ค่าที่จอดรถ (Parking Fee)
5.2.1.    แต่ละสถานีอาจกำหนดราคาค่าที่จอดรถแตกต่างกันไป โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการชำระเงิน
5.2.2.    ค่าที่จอดรถจะคำนวณจากเวลาเริ่มชาร์จจนถึงเวลาที่ปลดหัวชาร์จออกจากรถยนต์ไฟฟ้า โดยเศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
5.3.    ค่าปรับ (Idle Fee)
5.3.1.    ค่าปรับจะเริ่มคิดเมื่อท่านไม่ปลดหัวชาร์จออกจากรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากที่การชาร์จเสร็จสิ้นเป็นเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ 
5.3.2.    แต่ละสถานีอาจกำหนดราคาค่าปรับแตกต่างกันไป โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการชำระเงิน
5.4.    ระบบกระเป๋าเงิน TP+ Wallet
5.4.1.    ก่อนเริ่มการใช้บริการท่านจะต้องเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน TP+ Wallet ผ่านช่องทางการชำระเงินดิจิตอลต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
5.4.2.    ท่านยินยอมและเข้าใจดีว่าระบบกระเป๋าเงินมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนทางการเงิน ดังนั้น ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใดๆ จากการนำเงินเข้าสู่ระบบ TP+ Wallet
5.4.3.    การชำระค่าบริการจะต้องดำเนินการผ่าน TP+ Wallet เท่านั้น
5.5.    เงินประกัน
5.5.1.    เมื่อท่านเติมเงินเข้า TP+ Wallet เงิน 200 บาท จะถูกสำรองไว้เพื่อรองรับการชำระเงินค่าปรับอันเนื่องมาจากการจอดเกินเวลาการชาร์จ
5.5.2.    ท่านสามารถขอเงินประกันคืนได้ โดยติดต่อ TP+ Care ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0996351211 หรือ LINE @tonypatrick
5.6.    ท่านทราบและตกลงว่าบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการสมัคร โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ
5.7.    การขอคืนเงินค่าบริการ
5.7.1.    ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TONY+PATRICK ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0996351211 หรือ LINE@ @tonypatrick เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน โดยท่านทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการคืนเงินของเรา
5.7.2.    บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการในการตรวจสอบในเวลาทำการ คือ ทุกวัน เวลา 9:00 – 18:00 สำหรับการขอคืนเงินนอกเวลาทำการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับเรื่องเพื่อตรวจสอบในวันทำการถัดไป
5.7.3.    ในกรณีที่ท่านขอการชดเชยจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของสถานี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าการให้บริการที่ท่านได้ชำระเงินไป
5.7.4.    ในกรณีที่มีการใช้คูปองส่วนลดในรายการที่ขอคืนเงิน บริษัทฯ จะคืนมูลค่าส่วนลดนั้นๆ ในรูปแบบของคูปองส่วนลดสำหรับการใช้บริการครั้งต่อไป
5.7.5.    กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
5.7.5.1.    ชำระเงินโดยที่ไม่ได้อยู่หน้าสถานีชาร์จ
5.7.5.2.    ไม่เสียบหัวชาร์จเข้ากับรถยนต์หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ
5.7.5.3.    ชำระเงินโดยมีเจตนาอื่นที่ไม่ใช่การใช้บริการของสถานีฯ
5.7.5.4.    การเปลี่ยนใจไม่ใช้บริการภายหลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ของเครื่องชาร์จก่อนการชำระเงิน
5.7.5.5.    การใช้งานผิดวิธีทุกกรณี รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใดๆ ที่มีการชี้แจง
5.7.6.    การพิจารณาการคืนเงินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

 

6.    การรับผิดชอบต่อความเสียหาย
6.1.    ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับยานพาหนะของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจ/เข้าร่วมตรวจสอบสาเหตุความเสียหายจนเป็นที่ยุติก่อน

 

7.    เงื่อนไขและนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อ TP+ Hotline 096 774 5400

TONY+PATRICK
 

bottom of page